3 از 1 صفحه

سامانه ثبت در خواست هتل های مشهد علوم پزشکی شهرکرد

قابل توجه کارمندان محترم
 
* ثبت درخواست به منزله ی نهایی بودن سفر شما نمی باشد.
*کارشناسان مربوطه پس بررسی درخواست با شما تماس میگیرند.

 

                              نرخنامه هر نفر به ازای 4 شب اقامت همراه با غذا

 

هتل

قیمت یک شب به ازای هر نفر

توضیحات

 صدر

***

  550,000 تومان

ابتدای بلوار دانشگاه

 پارسیان امام رضا

 

1,100,000 تومان

بین خیابان امام رضا 10 و 12 

 بزرگ آراد

****

1,400,000 تومان

خیابان شیرازی_ ابتدای شارستان

 
(کودک زیر 5 سال رایگان می باشد)
لطفا تایید را بزنید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
فقط اعداد انگلیسی و ۱۰ رقم است وکد ملی نباید تکراری باشد.
شماره موبایل ۱۱ رقم است. و از اعداد انگلیسی
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid input.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid input.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Invalid input.